बंद करे

एमएलसी कानपुर खंड स्नातक निर्वाचन -2022 मतदाता विलोपन पूरक सूची 2

क्र०स० निर्वाचक सूची देखें
1 206-उन्नाव 206-146 उन्नाव पीडीएफ(232 केबी)
2 207-उन्नाव 207-147 उन्नाव पीडीएफ(233 केबी)
3 208-उन्नाव 208-148 उन्नाव पीडीएफ(232 केबी)
4 208 अ-उन्नाव 208 अ-148 अ उन्नाव पीडीएफ(232 केबी)
5 209-उन्नाव 209-149 उन्नाव पीडीएफ(232 केबी)
6 210-उन्नाव 210-150 उन्नाव पीडीएफ(233 केबी)
7 211-उन्नाव 211-151 उन्नाव पीडीएफ(233 केबी)
8 212-उन्नाव 212-152 उन्नाव पीडीएफ(233 केबी)
9 153-अ उन्नाव 153-अ उन्नाव पीडीएफ(635 केबी)
10 213-उन्नाव 213-153 उन्नाव पीडीएफ(233 केबी)
11 214-उन्नाव 214-153 अ उन्नाव पीडीएफ(233 केबी)
12 215-उन्नाव 215-154 उन्नाव पीडीएफ(233 केबी)
13 215 अ-उन्नाव 215 अ-154 अ उन्नाव पीडीएफ(233 केबी)
14 216-उन्नाव 216-155 उन्नाव पीडीएफ(232 केबी)
15 217-उन्नाव 217-155A उन्नाव पीडीएफ(232 केबी)
16 218-उन्नाव 218-156 उन्नाव पीडीएफ(232 केबी)